+ 84.905.893.383

 

Coca cola ........................................................ 20.000 VND
 
7up .................................................................. 20.000 VND
 
Bí đao ............................................................. 20.000 VND
 
Soda ............................................................... 20.000 VND
 
Red bull ......................................................... 25.000 VND
 
Yến ................................................................ 25.000 VND
 
Nước suối ..................................................... 15.000 VND
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng red bull, yến, soda, coca cola, pepsi, 7up, seven up
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn