+ 84.905.893.383

 

Remy Martin V.S.O.P 350 ............................. 900.000 VND
 
Remy Martin V.S.O.P .................................... 1.350.000 VND
 
Remy Martin X.O .......................................... 3.300.000 VND
 
Hennessy V.S.O.P 350 ................................ 950.000 VND
 
Hennessy V.S.O.P ....................................... 1.650.000 VND
 
Hennessy X.O ............................................. 6.000.000 VND
 
Martell V.S.O.P 350 .................................... 1.000.000 VND
 
Martell V.S.O.P ........................................... 1.600.000 VND
 
Martell X.O ................................................. 6.000.000 VND
 
Martell Cordon Blue ................................. 4.500.000 VND
 
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Remy Martin V.S.O.P 350, Hennessy V.S.O.P 350, Martell V.S.O.P 350, Cordon Blue
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn