+ 84.905.893.383

 

Bồ câu tiềm đông trùng thảo .......... 280.000 VND/phần
 
Bóng cá tươi gà ác tiềm dừa .......... 390.000 VND/phần
 
Gà tiềm nhân sâm ............................ 480.000 VND/thố
 
Đông trùng thảo ốc biển tiềm gà ... 480.000 VND/phần
                                                             1.200.000 VND/phần
 
Đông trùng thảo gà tiềm baba ....... 550.000 VND/phần
                                                             1.350.000 VND/phần
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng bồ câu tiềm, gà ác tiềm
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn