+ 84.905.893.383

 

Chân ngỗng đông cô sốt tương bào ngư ... 180.000 VND
 
Chân ngỗng nấm bạch linh tay cầm ............. 280.000 VND
 
Lòng ngỗng hấp Hồng Kông ........................ 160.000 VND
 
Lòng ngỗng bò Mỹ sốt tương Maggi ..........220.000 VND